Politika kvaliteta VIA inženjeringa je sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća. Ona se zasniva na tržišno orjentisanom poslovnom sistemu i na principima sistema menadžemnta kvalitetom, čiji je osnovni zadataka stalno poboljšanje kvaliteta celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očevikanja naših klijenata.

Politika kvaliteta VIA inženjeringa se ostvaruje kroz:

  • marketing i istraživanja tržišta radi zadržavanja postojećih i osvajanja novih tržišta u okviru delatnosti Via inženjering-a;
  • izradu projekata, vršenja tehničke kontrole, vršenje nadzora i druge delatnosti Via inženjering;
  • stalno poboljšavanje zadovoljstva naših klijenata;
  • procesni pristup i timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovoreni poslova;
  • stalno poboljšavanje kvaliteta naših usluga, kroz unapređivanje sistema menadžmenta,  kvalitetom i praćenjem novih dostignuća u našoj oblasti, kao praćenje zakona i propisa, a sve u cilju stvaranja poverenja kod klijenata i konkurente pozicije na tržištu;
  • usavršavanje zaposlenih kroz seminare, obuke i kurseve koji su od značaja za njihov rad i doprinost kvalitetu usluge;
  • uvažavanje zahteva svih zainteresovanih strana (klijenata, zaposlenih, isporučilaca i društva u celini).